ДепартаментДизайн

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова

 


Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:
конструиране, моделиране и градиране на облекло, cad системи в модната индустрия

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
дизайн, история на костюма

Възможности за експертиза в областта на:
конструиране и моделиране на облекло, cad системи в модната индустрия

Преподавателски интереси в областта на:
конструиране и моделиране на облекло, cad системи в модната индустрия

Образование:
2004 г. - бакалавърска степен, НБУ, специалност Моден дизайн
2005 г. - магистърска степен, НБУ, специалност Моден дизайн
2013 г. - докторска степен, НБУ
„Пропорции и системи за конструиране - основа за формоизграждане на облеклото“ : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, научно направление 8.2 „Изобразително изкуство“. PhD thesis, Нов български университет.

Членство в организации:
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК)
Български институт за стандартизация (БИС), 44 Технически комитет – Текстил и облекло

Участие в национални и международни проекти:
2011-2012 г.  Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, Проект № 2007CB1 6IPO006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006.

По-важни публикации:

Попова-Недялкова, Н. „Компютърни системи в модната индустрия“, първо издание, 2016 год., Издателство: Нов български университет, ISBN: 9789545359101
„Ролята на CAD/CAM системите в съвременното индивидуализирано производство“ , сп. „Текстил и облекло“ 7-8/2015, НТС по ТОК, София, ISNN: 1310-912X.
„Създаване на софтуер за конструиране и градиране на облекло“ - сп. „Текстил и облекло“, 6/2013, НТС по ТОК, София, стр. 152-158, ISNN: 1310-912X.
„Anthropometric Researches on the Human Body and Setting Size Standards for Ladies’ Apparel“ In: 2010 Korea-Mongolia International Conference „Fashion Vitality“ : Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia June 29, 2010 : Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, pp. 46-47
„Historical origin of the proportional measurement of the human figure as a basis for the contemporary apparel construction and grading“. In: Korean-Russia International Conference „Grand Fashion“ : Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia, June 28, 2011 : Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Moscow State University of Design and Technology, Moscow, pp. 173-178.
„Първи CAD системи в модната индустрия“. Сборник научни публикации, 1/2012. НБУ, стр. 81-87. ISSN: 1314-7188.
„Преглед на съвременните антропометрични проучвания“ - Сборник доклади, Том II,  2010, Технически университет – Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов“, стр. 296-299, ISSN: 1313-230X . Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово, 18-19.11.2011 г.
„Каноните за човешките пропорции в изкуството – първи стъпки в антропометрията и основа на систематичното конструиране“ - сп. „Текстил и облекло“, 6/2012, НТС по ТОК, София, стр. 148-156, ISNN: 1310-912X.
„Иновативни технологии за събиране на антропометрични данни и създаване на стандарти за дамското облекло“ – сп. „Текстил и облекло“, 5/2011, НТС по ТОК, София, стр. 130-142, ISNN: 1310-912X.
„Международната организация по стандартизация и работата й по създаването на единна система за оразмеряване на облеклото“ – сп. „Текстил и облекло“, 3/2011, НТС по ТОК, София, стр. 66-72, ISNN: 1310-912X.
„Компютъризирани системи за измерване на човешката фигура“ – академично списание „Управление и образование“, т. 6, кн.4, 2010г., Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, Управление и образование, стр. 220-226, ISSN 13126121.
„3D принтирането – производство на бъдещето“ -  Сборник научни публикации 3/2014, НБУ, стр. 155-170, ISSN: 1314-7188.
„Интелигентни структури и тъкани“ – сп. „Текстил и облекло“, 6/2014, НТС по ТОК, София, стр. 154-157, ISNN: 1310-912X.
Доклади:
„Функционалното облекло в съвременния моден дизайн“ - Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“, 15 юни 2011, Нов български университет, София,.
„От ножиците до компютърните технологии“ - Общотекстилна конференция’2012 “Иновации в текстила и облеклото“, 18-19 октомври 2012, Дом на науката и техниката, София.
„Триизмерно проектиране на облекло в модната индустрия“ - Юбилеен конгрес с международно участие „Науката и образованието в бъдещето“ – гр. Варна, 04-06.10.2012г.
„Бъдещето на CAD/CAM системите“ - Общотекстилна конференция’2014 „Иновации в текстила и облеклото“, 23.10.2014, НБУ, 1 корпус, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ : Сборник доклади, София, 2014, стр. 243-252, ISBN978-954-91951-2-5-
„Artificial intelligence in CAD systems“ - Научна конференция по проект № 2007CB1 6IPO006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“ - 06-07.11.2014 г., НБУ.
„CAD системите и вълните на промяната“ - Научна конференция по проект № 2007CB1 6IPO006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“ - 06-07.11.2014 г., НБУ
„Историческо развитие на единиците за измерване на дължината“ - научна конференция по проект № 2007CB1 6IPO006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието“ - 06-07.11.2014 г., НБУ.