facebook

ДепартаментДизайн

„Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете“

korica-pechatnite-tehnologii-y-vassileva_184x250_fit_478b24840a

„Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете“

Яна Василева

Научни и учебни издания

Книгата „Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете“ е научна монография съставена в резултат на дългогодишните изследователски интереси на авторката Яна Стефанова Василева в областта на модната илюстрация. Книгата е фокусирана върху възникването и развитието на модната гравюра като е базирана на различни исторически източници. Авторката е направила опит за съпоставка между произведения от различни автори като се е опитала да отрази въздействието на художествените стилове върху композицията и колорита на модните гравюри. Началото на изследването е поставено в епохата на Ренесанса с коментари върху първите отпечатани книги с чернобели ксилографии, които документират възникването на модната гравюра и отразяват нейното място в светския и културния живот на хората. В хода на цялостното изследване се търси взаимната връзка между печатните техники и развитието на модната илюстрация през вековете. Фокусът е насочен към анализиране на печатните техники и тяхното приложение в изработката на модни гравюри. Акцентът е поставен върху процесите, които протичат в обществения и културен живот в началото на двадесети век и тяхното отражение върху дизайна на модната илюстрация. В отделните части на монографията са разгледани възникването и развитието на техниките за висок и дълбок печат и тяхното приложение при изработката на модна гравюра. В хода на своята работа авторката е публикувала резултатите от тези проучвания в редица специализирани издания. Проблемите, разгледани в хабилизационния труд, подлежат на преразглеждане и преосмисляне в светлината на съвременните дизайнерски практи.

 

Авторката Яна Василева е щатен преподавател в департамент „Дизайн“ в Нов български университет. Основните й интереси са насочени към съвременните тенденции в областта на графичния дизайн, модата и илюстрацията. Има реализирани множество участия в общи изложби, семинари и конференции, и работи активно върху реализацията на различни творчески проекти.